Pravna služba

  • logo-nezavisnost2
  • UGS logo

 

Poštujući statutarna načela i programska opredeljenja, UGS NEZAVISNOST su počeli organizovano da pružaju pravnu zaštitu i pomoć svojim članovima 1995. godine.

Pravna služba (Odeljenje za zakonodavno-pravnu regulativu, pravnu pomoć i zastupanje UGS NEZAVISNOST) formirana je radi pružanja pravne pomoći i zaštite članovima UGS NEZAVISNOST čija su prava iz rada i na osnovu rada ugrožena, ili se krše. Pravo članova na besplatnu pravnu pomoć regulisano je Statutom UGS NEZAVISNOST, čl. 12, stav 1 (alineja 5) i stav 2.

Poslovi pružanja pravne zaštite i pomoći u UGS NEZAVISNOST svrstavaju se u grupu statusnih pravnih poslova i grupu poslova pravne zaštite.

Grupa statusnih pravnih poslova obuhvata sve pravne poslove koji su vezani za:

  • sindikalno organizovanje i delovanje;
  • radno i socijalno zakonodavstvo;
  • primenu i kršenje konvencija Međunarodne organizacije rada u oblasti sindikalnog organizovanja i delovanja, kao i oblasti radnih odnosa.

Poslovi pravne zaštite i pomoći, savetodavne i konsultativne usluge i zastupanje vrše se u okviru Pravne službe UGS NEZAVISNOST u Beogradu, ali i preko advokatkih kancelarija, angažovanih od strane UGS NEZAVISNOST na teritoriji Republike Srbije.

Zastupanje članova UGS NEZAVISNOST vrši se isključivo po prethodno dobijenom uputu za zastupanje, na ime člana kome se usluga pruža, a koji potpisuje i overava predsednik granskog sindikata ili lice koje on ovlasti, a na nivou regionalnog povereništva glavnipoverenik u povereništvu i regionali poverenik, uz prethodnu konsultaciju i pribavljenu pismenu saglasnost predsednika granskog sindikata ili lica koje on ovlasti.

Šefica Odeljenja za zakonodavno-pravnu regulativu, pravnu pomoć i zastupanje: Slađana Kiković (pravna1@nezavisnost.org)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *